ชื่อ - นามสกุล :นางเอื้องพร มาตรมูล
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :95 ม.2 บ้านโพนพระ ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
Telephone :083-005519
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :