ชื่อ - นามสกุล :นางเจติญา แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง :ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.โพธิ์ตาก
หน้าที่หลัก :Child Care Teacher
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :