ชื่อ - นามสกุล :นางสุเนตร ห่อศรี
ตำแหน่ง :ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.สาวแล
หน้าที่หลัก :Child Care Teacher
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :