ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศิริทรัพย์ สะเทิงรัมย์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :